ZWIĄZEK MAŁYCH PORTÓW MORSKICH

1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9

W dniu 28 października 2016 r. odbyło się spotkanie założycielskie Związku Małych Portów Morskich, zrzeszającego podmioty zarządzające przystaniami morskimi lub portami morskimi niebędącymi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, a także innych pracodawców, którzy realizują swą podstawową działalność na obszarze takich portów lub przystani morskich. Celem związku jest kształtowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi małych portów a zadania statutowe związku są następujące:

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Związku wobec związków zawodowych pracowników,
2) ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji,
organizacji i związków w celu prezentowania poglądów, opinii i stanowisk Związku,
3) wspieranie, popieranie, inicjowanie, sprzyjanie procesów inwestycyjnych w małych portach,
4) wspieranie modernizacji i restrukturyzacji małych portów oraz poszukiwanie bądź pomoc w poszukiwaniu zasilania kapitałowego i finansowego,
5) opracowywanie wspólnych standardów jakości funkcjonowania małych portów,
6) poszukiwanie możliwości poprawy funkcjonowania małych portów,
7) lobbowanie na rzecz pro portowego ustawodawstwa poprzez inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych,
8) inspirowanie inicjatyw gospodarczych,
9) organizowanie konferencji, seminariów i innych form wymiany poglądów i doświadczeń.

Podczas zgromadzenia założycielskiego dokonano wyboru członków organów związku:
Komitet Założycielski:
p. Artur Lijewski (Port Kołobrzeg)
p. Arkadiusz Zgliński (Port Elbląg)
p. Grzegorz Jóźwiak (Port Dziwnów)
Zarząd:
p. Artur Lijewski (Port Kołobrzeg) – Prezes Zarządu
p. Arkadiusz Zgliński (Port Elbląg) – Członek Zarządu